←  До Рюрика

Исторический форум: история России, всемирная история

»

Анты

Фотография Nerto Nerto 26.01 2008

Анти − назва ранньослов’янського племінного утворення, що вперше з’явилося у візантійських і готських джерелах VI-VII ст. н.е. і сформувалося ще в III-IV ст. складі різноетнічної черняхівської культури, яка виникла під впливом греко-римських центрів Північного Причорномор’я. На жаль, ряд авторів розглядає сам етнонім «анти» поза зв’язком з античним світом, якому він і належить.
Хронологічно першою згадкою цього терміну дослідники вважають грецький напис 270 р. н.е. в Понтікапєї (Керчі).
Найбільш підтверджені дані походять від єпископа і історика Іордана, що жив в Равенні − столиці Готської держави; він говорить про них, як про великий численний народ: «У їх лівої сторони [Карпат], яка схиляється на північ, від витоку річки Вістули [Вісли] на величезних просторах мешкає численне плем’я венетів. Хоча тепер їх назви міняються залежно від різних родів і місцин жител, переважно вони все ж таки називаються склавинами і антами». Він підрозділяв праслов’ян на венедів, які згадуються ще в джерелах I ст., і − на антів і склавинів. Античні історики їх знали і розрізняли. Згідно Прокопу Кесарійському, анти і склавини говорили на одній мові і мали спільні язичницькі традиції. Національної писемності вони не знали.
Для VI-VII ст. археологи виокремили пеньковську культуру в межиріччі Дністра і Дніпра, що зіставляється з антами, пам’ятники якої заходять і в Пруто-Дністровське межиріччя, і достатньо глибоко − в Дніпровське Лівобережжя, де перетинаються з іншими культурами, зосередженими на північному сході України і в прикордонних областях Росії і Білорусії.
Найщільніше анти заселяли території між Дністром і Дніпром до Сіверського Дінця, окремі їх групи мешкали в довколишніх регіонах Північного Причорномор’я і Приазов’я.
У III-VI ст. анти з змінним успіхом вели боротьбу за національне самовизначення, зокрема: з готами, Візантією і аварами.
Після двох століть розквіту черняхівська культура припиняє існування, в результаті навали гунів (б. 376 г)., частина її населення мігрувала в інші регіони, в т.ч. на північ, північний захід в Курську область і середню Волгу, принісши туди античні вироби, знаряддя ріллі і культурні рослини. Північне Причорномор’я і суміжні області були розорені. Були зруйновані античні і інші ремісничі центри, що забезпечували своїми виробами мешканців регіону, прийшла до занепаду торгівля і грошовий обіг. Рівень матеріальної культури антів початку середньовіччя виявився значно нижчим греко-римского.
Анти селилися на родючих і зручних для сільськогосподарських робіт землях, поблизу лісів і заплавних лугів тих, що сприяли скотарству; для їх суспільства була характерна сільська громада з поселеннями гніздом розташованих напівземлянок. Двосхилі дахи жител з дерев’яними каркасами покривалися хворостом, соломою або очеретом. У будинку була кам’яна піч. Крупних міст у них не було.
Анти сіяли пшеницю, просо, ячмінь і овес; землю обробляли або ралом, зробленим з твердих порід дерева, на яке надягали залізний наконечник, або двозубою сохою. На староорних землях уживалися плуги з череслом і відвальною дошкою. Урожай знімався залізними серпами, потім моловся на ручних жорнах, а для випічки хліба застосовувалися глиняні сковороди.
Основну частину стада складали велика рогата худоба, свині, коні і дрібна рогата худоба.
Для культури антів характерні променеві або пальчасті фібули, що служили прикрасами і шпильками жіночого одягу. Інша важлива ознака − ліпна кераміка.
Майнове розшарування у антів простежується по численних кладах монет і дорогоцінних речей (т. з. антські клади). Візантійські історики пишуть про військовополонених, що захоплюються антами з метою перетворення їх в рабів, використовуваних безпосередньо в господарстві. Тих що знаходилися в полоні, вони не тримали в рабстві назовсім, але, після закінчення терміну, пропонували їм вибір: чи бажають вони за відомий викуп повернутися додому, або залишитися у них на положенні вільних і друзів.
У III-IV ст. у антів складалося, раннєдержавне утворення, на чолі якого стояли вожді, що не здобуло завершення в подальший час.
Анти займалися річковим і морським судноплавством, володіли технікою побудови однодеревок і навіть якийсь час контролювали частину морського узбережжя. Їх воїни були озброєні списами і щитами, панцирей не носили.
У джерелах VI-VII ст. згадуються політичні діячі: вожді Бож, Ардагаст, Пейрагаста; дипломат Мезамір; вельможі Ідарій, Келагаст; полководці Хильбудій, Доброгаст, Всегорд і ін.
З кінця VI в. анти вели війни з аварами. Візантійський історик Феофілакт Симокатта, що жив в першій половині VII в., повідомляє, що в 602 р. аварський каган направив проти них військо на чолі з Апсихом, після чого ім’я антів в джерелах того часу більше не зустрічається, проте, відомості про регіональну активність VII в. практично виключають їх зникнення або повну міграцію.
Надалі в найбільш розвинених освоєних районах розселення антів виникло нове об’єднання племен, що отримало назву Русь.

-------------------------------------------------------------------

Анты − название раннеславянское племенное объединение, впервые появившееся в византийских и готских источниках VI-н.VII вв. н.э. и сформировавшееся еще в III-IV вв. составе разнооэтничной черняховской культуры, возникшей под влиянием греко-римских центров северного Причерноморья. К сожалению, ряд авторов рассматривают сам этноним «анты» вне связи с античным миром, которому он и принадлежит.
Хронологически первым упоминанием термина «анты» исследователи считают греческую надпись 270 г. н.э. в Понтикапее (Керчь).
Наиболее подтвержденные сведения исходят от епископа и историка Иордана, жившего в Равенне − столице Готской державы, который говорит о них, как о великом многочисленном народе: «У их левой стороны [Карпат], которая склоняется к северу, от истока реки Вистулы [Вислы] на огромных пространствах обитает многочисленное племя венетов. Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются склавинами и антами». Он подразделял праславян на венедов, которые упоминаются еще в источниках I в, и − на антов и склавинов. Античные историки их знали и различали. Согласно Прокопию Кесарийскому, анты и склавины говорили на одном языке и имели общие языческие традиции. Национальной письменности они не знали.
Для VI-VII вв. археологи выделили пеньковскую культуру в междуречье Днестра и Днепра, сопостовляемую с антами, памятники которой заходят и в Пруто-Днестровское междуречье, и достаточно глубоко в Днепровское Левобережье, где пересекаются с другими культурами, сосредоточенных в северо-восточных областях Украины и в пограничных областях России и Белоруссии.
Наиболее плотно анты заселяли области между Днестром и Днепром до Северского Донца, отдельные их группы обитали в близлежащих регионах Северного Причерноморья и Приазовья.
В III-VI вв. анты с переменным успехом вели борьбу за национальное самоопределение, в том числе: с готами, Византией и аварами.
После двух веков расцвета черняховская культура прекращает существование, в результате вторжения гуннов (ок. 376 г)., часть ее населения мигрировала в другие регионы, в т.ч. на север, северо-запад в Курскую область и среднюю Волгу, принеся туда античные изделия, пашенные орудия и культурные растения. Северное Причерноморье и смежные области были разорены. Были разрушены античные и другие ремесленные центры, снабжавшие своими изделиями население региона, пришла в упадок торговля и денежное обращение. Уровень материальной культуры антов начала средневековья оказался значительно ниже греко-римского.
Анты селились на плодородных и удобных для сельскохозяйственных работ землях, вблизи лесов и пойменных лугов благоприятствовавших скотоводству; для их общества была характерна сельская община с поселениями гнездом расположенных полуземлянок. Двускатные крыши жилищ с деревянными каркасами покрывались хворостом, соломой или камышом. В доме была каменная печь. Крупных городов у них не было.
Анты сеяли пшеницу, просо, ячмень и овес; землю обрабатывали или ралом, сделанным из твердых пород дерева, на которое надевали железный наконечник, или двузубой сохой. На старопахотных землях употреблялись плуги с череслом и отвальной доской. Урожай снимался железными серпами, затем мололся на ручных жерновах, а для выпечки хлеба применялись глиняные сковородки.
Основную часть стада составляли крупный рогатый скот, свиньи, лошади и мелкий рогатый скот.
Для культуры антов характерны лучевые или пальчатые фибулы, служившие украшениями и заколками женской одежды. Другой важный признак − лепная керамика.
Имущественное расслоение у антов прослеживается по многочисленным кладам монет и драгоценных вещей (т. н. антские клады). Византийские историки пишут о военнопленных, захватываемых антами с целью превращения их в рабов, используемых непосредственно в хозяйстве. Находившихся в плену, они не держали в рабстве навсегда, но, по завершении срока, предлагали им выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться домой, или остаться у них на положении свободных и друзей.
В III-IV вв. у антов складывалось, раннегосударственное образование, во главе которого стояли вожди, не получившее завершения в последующее время.
Анты занимались речным и морским судоходством, владели техникой построения однодревок и даже какое-то время контролировали часть морского побережья. Их воины были вооружены копьями и щитами, панцырей не носили.
В источниках VI-VII вв. упоминаются политические деятели: вожди Бож, Ардагаст, Пейрагаста; дипломат Мезамир; вельможи Идарий, Келагаст; полководцы Хильбудий, Доброгаст, Всегорд и др.
С конца VI в. анты вели войны с аварами. Византийский историк Феофилакт Симокатта, живший в первой половине VII в., сообщает, что в 602 г. аварский каган направил против них войско во главе с Апсихом, после чего имя антов в источниках того времени больше не встречается, однако, сведения о региональной активности VII в. практически исключают их исчезновение или полную миграцию.
В дальнейшем в наиболее развитых освоенных районах расселения антов возникло новое объединение племен, получившее название Русь.
Ответить

Фотография Surrey Surrey 08.08 2010

Недавно племяннику в школе учитель по истории задал реферат на тему: "Бож - вождь антов". Очень мало информации нашли об этом.
Ответить

Гость_VMD._* 17.08 2010

В отношении антов в Гетике Иордана.. Готы придя в начале новой эры в Северное причерноморье подчинили себе венетов. К венетам относились и бесчисленные анты , жившие между Днестром и Днепром., сами готы в тот период поселились на северном Кавказе, по восточному берегу Азовского моря.. После прожитсания неопределённого количество венков готы западным берегом Чёрного моря ушли в Малую Азию и там проживали несколько венков (под именем (хеттов), воевали с фараоном, после Троянской войны ушли на южный берег Дуная и стали фракийскими гетами. В 1-м веке до н.э. римляне их разбили и выгнали на северный берег Чёрного моря, где геты захватили риммский крепости Тир и Ольвия и громили римские эскаддры гна Чёрном море. Вдруг они неожидано из истории исчезли, а Тире и Ольыии стали жить готы и пиратствовать против римлян в союзе с герулами и боранами. Всех готов здесь объеденил вождь Эрманрих, который в 110 летнем возрасте женился на дочери вождя росомонов Божа по именти Сунильда. Сунильда сбежала от старика. Эрманрих приказал её поймать и разорвать конями. Братья Сунильды Сарус и Амий в отместку за сеструпроткнули эрманриху мечём бок. Пока Эорманрих умирал, Гунны захватили часть готов между Днепром и Доном.Дако-геты или вестготы, пользуясь болезнью. Эрманриха снялись с берегов Днестра и ушли на римскую территорию. Так распался союз антов и готов в результате обе стороны потерпели поражение от гкннов. Приемник эрманриха Венитарий вместо отражения нападения гуннов напал на своих бывших союзников Росомонов. Но к росомонам пришли на помощь другие антские племена и разбили Венитария. Венитари, дождавшись когда другие антские племена разойдутся по своим землям напал на росомонов и распял их вождя Божа его сыновей Саруса и Амия, а также ?0 старейшин. и т.д. в слове о полку Игореве. ВМД
Ответить

Фотография К.Дюкарев К.Дюкарев 22.01 2012

В отношении антов в Гетике Иордана.. Готы придя в начале новой эры в Северное причерноморье подчинили себе венетов. К венетам относились и бесчисленные анты , жившие между Днестром и Днепром., сами готы в тот период поселились на северном Кавказе, по восточному берегу Азовского моря.. После прожитсания неопределённого количество венков готы западным берегом Чёрного моря ушли в Малую Азию и там проживали несколько венков (под именем (хеттов), воевали с фараоном, после Троянской войны ушли на южный берег Дуная и стали фракийскими гетами. В 1-м веке до н.э. римляне их разбили и выгнали на северный берег Чёрного моря, где геты захватили риммский крепости Тир и Ольвия и громили римские эскаддры гна Чёрном море. Вдруг они неожидано из истории исчезли, а Тире и Ольыии стали жить готы и пиратствовать против римлян в союзе с герулами и боранами. Всех готов здесь объеденил вождь Эрманрих, который в 110 летнем возрасте женился на дочери вождя росомонов Божа по именти Сунильда. Сунильда сбежала от старика. Эрманрих приказал её поймать и разорвать конями. Братья Сунильды Сарус и Амий в отместку за сеструпроткнули эрманриху мечём бок. Пока Эорманрих умирал, Гунны захватили часть готов между Днепром и Доном.Дако-геты или вестготы, пользуясь болезнью. Эрманриха снялись с берегов Днестра и ушли на римскую территорию. Так распался союз антов и готов в результате обе стороны потерпели поражение от гкннов. Приемник эрманриха Венитарий вместо отражения нападения гуннов напал на своих бывших союзников Росомонов. Но к росомонам пришли на помощь другие антские племена и разбили Венитария. Венитари, дождавшись когда другие антские племена разойдутся по своим землям напал на росомонов и распял их вождя Божа его сыновей Саруса и Амия, а также ?0 старейшин. и т.д. в слове о полку Игореве. ВМД

СМ. http://istorya.ru/fo...?showtopic=3616
http://dubossary.ru/...c.php?5795.last
http://protown.ru/in.../hide/6708.html

Юго-западная область

Мы включаем в эту область правобережную Украину (без Волыни и Галиции) и Бессарабию, то есть территорию от Прута на западе до нижнего Днепра (ниже Киева) на востоке. Это родина западной группы антов в шестом веке. К концу восьмого века мадьяры проникли в район нижнего Буга. Даже после этого отдельные поселения антов, возможно, остались на своих землях, но вообще граница между территорией, контролировавшейся мадьярами, и землями антов проходила по линии от Тирасполя на нижнем Днестре к устью Роси на Днепре. Мадьяры в девятом веке жили к востоку от этой линии, а славяне – к западу.

В девятом и десятом веках в юго‑западной области, о которой сейчас идет речь, проживали следующие русские племена: поляне, уличи и тиверцы. Поляне к этому времени занимали большую часть Киевской области, тиверцы – южную часть Бессарабии, а уличи – северную Бессарабию и южную часть Подольской области.

Само название, тиверцы[1152], возможно, происходит от названия крепости Тура (Tvra, Turris), в которой император Юстиниан I разместил одно из антских племен, видимо, предков тиверцев[1153]. Название Тура, конечно, некоторым образом связано с античным названием Днестра Тирас (Τυραζ), который упоминается Геродотом. Греческая буква (ипсилон), очевидно, использовалась, чтобы передавать звук, чуждый греческому языку. Первоначальное название происходит от иранского корня (tur или tvr)[1154]. Следовательно, тиверцы (или турцы) были днестровским племенем.

Что касается уличей[1155], в разных летописях их имя читается по‑разному (уличи, улучи, угличи, улутичи, лютичи, лучане). Некоторые исследователи предпочитают форму «угличи», которую они выводят из русского слова «угол» и предполагают в соответствии с этим, что родина «угличей» находилась в южной части Бессарабии, известной как «Угол» (Ογγλοζ) между Прутом и нижним Дунаем[1156]. На первый взгляд, такое объяснение представляется правдоподобным, но против него есть несколько соображений. В первую очередь, в так называемой «Никоновской летописи» упоминается город уличей, Пересечень. Этот город, должно быть, располагался не в южной части Бессарабии, а в ее центре, к северу от Кишинева[1157]. Более того, «Никоновская летопись» говорит также, что изначально уличи жили в районе нижнего Днепра, а к западу от Днестра они двинулись позднее[1158]. «Никоновская летопись» однако, является поздней компиляцией (шестнадцатый век). Но вот еще одна причина, чтобы не помещать уличей в бессарабский «Угол»: он с шестого века был занят тиверцами[1159]. Таким образом выясняется, что форма «угличи» не имеет достаточных оснований, а форма «улучи» или «уличи» оказывается предпочтительней. Название «улучи», возможно, происходит от русского слова " лука"[1160]. В этой связи мы можем вспомнить излучину черноморского побережья между устьями Днепра и Днестра. Именно сюда Иордан помещает антов. «Antesvero...qua Ponticum mare curvatur, a Danastro extenduntur ad Danaprum» [1161]. Улучи‑анты во второй половине шестого века подвергались набегам кутригуров и аваров и, вероятно, были оттеснены в глубь материка, потеряв на какое‑то время выходы к морю, но позднее, в седьмом и восьмом веках, они, должно быть, вновь появились на черноморском побережье. К концу восьмого века территорию нижнего Буга заняли мадьяры, которые веком позже, в свою очередь, вынуждены были двинуться на запад, чтобы дать место печенегам, теснящим их с востока.

Поляне[1162] в то время, когда составлялась первая русская летопись, населяли район Киева. В седьмом и восьмом веках, однако, место их обитания было, вероятно, на юге. Поскольку территория нижнего Буга в то время занималась улучами, мы можем определить место жительства полян в районе Ингула. Вероятно, они также контролировали устье Днепра. Даже в десятом и одиннадцатой веках Олешье в устье Днепра служило киевским (т.е. полянским) купцам перевалочным пунктом на их пути в Константинополь[1163]. С приходом мадьяр – в конце восьмого века – поляне отступили на север, в район Киева, который до этого, по всей видимости, был занят древлянами. Племенное имя полян (как и древлян), возможно, дано им, или принято ими как указание на природу страны, в которой они жили изначально. Как мы уже отмечали, название «поляне» означает «полевой (степной) народ». Мы можем вспомнить в связи с этим некоторые другие племенные имена сходного происхождения: езериты («озерный народ»), поморане («прибрежный народ»), доляне («долинный народ»)[1164]. С другой стороны, названия «полянин» и «древлянин» могут иметь отношение к предыдущим политическим связям каждого из этих двух племен, соответственно. Мы знаем[1165], что одно из готских племен называлось гревтунги, что точно соответствует славянскому названию «поляне»; название другого готского племени, тервинги, имеет то же значение, что и «древляне». Мы можем предположить, что во времена готского владычества – в третьем и четвертом веках – предки полян были подчинены гревтунгам, а древлян – тервингам.

Теперь обратимся к археологическим свидетельствам. Древности как уличей, так и тиверцев исследованы недостаточно. Район их первоначального поселения позднее «наводнялся» различными кочевыми племенами, главным образом тюркского происхождения, поэтому следов двух этих антских племен могло остаться немного и еще меньше обнаружено фактически. Автор первой летописи говорит, что в его время (одиннадцатый век) некоторые города уличей и тиверцев все еще существовали (суть грады их до сегодня)[1166]. Ряд курганов, облицованных камнем, были раскопаны в южной части Подолии, они предположительно определяются как уличские. В этих курганах были обнаружены сосуды с останками, сожженные кости, вот почти и все[1167].

http://oldchisinau.com/lib/bessarabia/bessarabia3.html

Еще во время нашествия Аттилы на западную Европу, стали подвигаться на юг и юго-восток анты, славянского происхождения, жившие в северо-восточной части нынешней России, и болгары (волгари)—из-за Волги и Камы. По распадении гуннского царства, остававшиеся в Дакии Траяна готы переселились сначала в Паннонию, а затем в нижнюю Мизию, откуда, с разрешения императора Зенона, отправились в 488 году, под предводительством короля Теодориха в Италию. Нынешняя Бессарабия, по-видимому, снова становится римскою провинциею. По крайней мере из Прокопия мы знаем, что в 545 году император Юстиниан уступил антам, обитавшим в то время между Днепром и Днестром, область, лежавшую к северу от Дуная с разоренным городом Турисом (Тирас—Аккерман), переименованным этим славянским племенем в Белгород. Поселившись в Бессарабии и заняв, таким образом, прежнюю страну вестготов (тервингов), анты, может быть, сами переименовали себя в тиверцев, о которых упоминается в летописи Нестора одновременно с угличами, как переделали на ссвой лад многия другия готские слова, вошедшие в их язык. Несмотря на уступку им южной Бессарабии, анты постоянно вторгались в пределы византийской империи. Но и сами они подвергались набегам разных, вышедших из Азии, кочевых народов, поочередно господствовавших в степях южной России.

В 560 году авары, народ турецкого происхождения, устремившись на запад, разгромили и подчинили своей власти понтийские народы, в том числе антов и других славян на Днепре и Днестре, в нынешних Бессарабии и Румынии, а отсюда продолжали свой путь к самым границам франкской державы. Проходя через земли, уже заселенные славянами, авары увлекали их за собою, а потом, как своих подданных, поселяли на завоеванной территории, всячески угнетая их и заставляя на себя работать. Мало-по-малу славяне сосредоточиваются и на нижнем Дунае под властью своих вождей, находившихся в вассальной зависимости от аваров, которые часто принуждали их к набегам па византийскую империю. Желая наказать дунайских славян за эти набеги, император Маврикий в 593 году послал против них своего полководца Приска, который перешел на левый берег Дуная, разбил в местности, орошаемой рекою Серетом, славянскую дружину под начальством Ардагаста и, перейдя реку Яломницу, взял столицу славянского короля Мужена, лежавшую за рекою Буссо, захватив в плен и самого Мужена.

В 668 году болгарский вождь Аспарух занял нынешнюю Бессарабию, утвердив свое господство в углу, образуемому течением Днестра и Дуная и берегом Черного моря, и наложив дань на обитавших там славян, которые называли свою страну «Углом» — именем, записанным и в византийские летописи, с измненением в «Онглос». (Вообще, народы, селившиеся в этом углу, назывались ее угловыми: угличи—летописи Нестора; буджакские татары—от турецкого слова «буджак», что значит угол.) Из «угла» болгары Аспаруха, в течепие 10 лет, делали вторжения, с целью грабежа и разбоя, в пределы византийской империи, доходя до Фракии и разграбляя ее. Наконец, они переселились в Добруджу, укрепились в горных ущельях Балкан и покорили там разрозненные племена славян, из смешения с которыми образовался особый славянский народ, потомки котораго известны под именем болгар и в настоящее время.

Тяжелая зависимость от аваров, приучив славян к мирному земледельческому труду и вызвав в них любовь к новой своей земле, укрепляла вместе с тем чувства сильнейшей ненависти к общему притеснителю и способствовала их сплочению и отделению от аваров, владычество которых, столкнувшись с могуществом франкского государства, было окончательно сломлено в 803 году Карлом Великим, подчинившим их и подвластные им народы запада своей власти. К этому времени относится распространение власти задунайских болгар и на левый берег Дуная, на Валахию, где жили тогда словенцы, и на юго-восточную Венгрию. А несколько позже и другия славянские племена соединяются в крепкие народные союзы под управлением своих князей и полагают основание новым государствам. К северу от среднего Дуная в 830 году основывается славянским князем Моймиром сильное государство под именем Моравии. На берегах Вислы Пяст около 860 года основывает польское государство. На берегах Волхова в 862 году — северное русское государство и почти одновременно с ним— южно-русское государство на Днепре, вскоре поглощенное северным.


Сообщение отредактировал к дюкарев: 22.01.2012 - 00:52 AM
Ответить

Фотография MARCELLVS MARCELLVS 12.02 2015

По распадении гуннского царства, остававшиеся в Дакии Траяна готы переселились сначала в Паннонию, а затем в нижнюю Мизию

Вообще-то они были поселены на римских землях, уйдя из-за Дуная еще Валентом и Феодосием, а вовсе не после смерти Аттилы и распада гуннской государственности, произошедшей еще позднее.......

в 545 году император Юстиниан уступил антам, обитавшим в то время между Днепром и Днестром, область, лежавшую к северу от Дуная с разоренным городом Турисом (Тирас—Аккерман), переименованным этим славянским племенем в Белгород. 

И вероятно именно за это - за раздачу государственных земель - император получил победный титул "Антский"!  :D

Ответить

Фотография Gundir Gundir 12.02 2015

Анты − название раннеславянское племенное объединение, впервые появившееся в византийских и готских источниках VI-н.VII вв. н.э. и сформировавшееся еще в III-IV вв. составе разнооэтничной черняховской культуры, возникшей под влиянием греко-римских центров северного Причерноморья.

 

Что ни фраза, то перл. Такое представление было характерно для 40-х годов, да и тога оно идеологически только обосновывалось

Ответить