←  Антропонимия

Исторический форум: история России, всемирная история

»

Имя Баян-Боян у разных народов в Средние века

Фотография Марк Марк 05.08 2016

Прикрепленный файл  Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1 - 1975.jpg   34.57К   0 Количество загрузок:

От "баяти":

Прикрепленный файл  Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1 .2 - 1975.jpg   31.32К   0 Количество загрузок:

См. Срезневского:

Прикрепленный файл  Срезневский -sel.png   293.33К   0 Количество загрузок:

Ответить

Фотография andy4675 andy4675 05.08 2016

Греческого оригинала я не нашёл. Зато нашёл болгарский перевод. Там написано (параграф 31), что Енравота: "который звался и воином, Божьим наверное Промыслом".

https://mk.m.wikisou...полски_маченици

 

http://www.promacedo...rg/vb3/vb_1.htm

 

О том, что Боян есть не более чем предположительная деформация от Воин - пишет всё тот же Бешевлиев:

 

 

Сведенията за управлението на Омуртаговия наследник Маламир са извънредно оскъдни. Като се изключи съобщението на Теофилакт Охридски, че Омуртаг имал трима сина, от които по-старият се наричал Енравота, а също и Воин (може би Боян), вторият Звиница, а третият Маламир, който наследил баща си и умрял „безвременно" (т.е. млад?) три години след посичането на брат му Енравота (Migne. PG 126, 193с—197с, § 31—33 = Писмата на Теофилакта Охридски, превел от гръцки митрополит Симеон, СбБАН, кн. XXVII, София 1931, 258—250), горният надпис заедно с надписите № 58 и 69 са единствените извори за управлението и дейността на кан Маламир. Поради това някои учени (напр. Бъри) приеха съвършено неправилно, че Маламир и Пресиан са една и съща личност. Все поради липса на по-подробни сведения точната дата на заемането на властта от Маламир, както и защо са били пренебрегнати първите двама Омуртагови синове остават неизвестни. В. Н. Златарски (I 1, 332—337 и 447—459) прие, че Маламир е управлявал от 831 до 836, а отстраняването на първия син Енравота от престолонаследието е станало поради неговите симпатии към християнството. За втория син Звиница би могло да се предположи, че е бил болнав и наскоро починал, в полза на което говори обстоятелството, че след смъртта на Маламир

 

 line_down.gif

140

 

властта заел не той, а неговият син Персиан. Обаче не е изключена възможността Омуртаг да е пожелал сам приживе най-малкият син да заеме престола. Така или иначе Маламир станал български владетел доста млад и може би не без съпротива. Що се касае за точната дата на началото на неговото управление, тя трябва може би да се отмести с една-две години от тази, която дава Златарски.

 

Около същото време станали промени и в управлението на Византия. Императорът Михаил II, с когото Омуртаг поддържал мирни отношения и комуто оказал голяма помощ по време на въстанието на Тома Славянина, починал в 829 и бил наследен от сина си Теофил. От горния първобългарски надпис трябва да се заключи, че новият император наскоро след като заел престола и преди да се заплете във войни с арабите в Mала Азия, се опитал да възвърне част от отстъпените на българите земи съгласно 30-годишния мирен договор и нахлул в пределите на България, надявайки се на лесен успех поради младостта и неопитността на новия български владетел Маламир. Обаче бил принуден да се завърне обратно било понеже срещнал силен отпор от страна на българите, било че в Мала Азия арабският халиф Мамун бил започнал вече военни действия срещу Византия. Отглас от тези събития в изопачен вид изглежда да съдържа хрониката на Михаил Сирийски, според която българите били се подчинили на императора Теофил (вж. приведените от Златарски I 1, 317, заб. 2, пасажи: J.B. Chabot. La chronique de Michel le Syrien, 3, 1905, fasc. 1, 50: En l'an 1140 (829), mourut Michel, empereur des Romains, et Theophilus régna. Les Bulgares se soumirent à lui... ; 73 : Theophilus, empereur des Romains, en voyant que les Bulgares avaient fait leur soumission...). По-късно или веднага след това българите нахлули в почти оголялата от византийски войски Тракия, завзели крепостта Проват и достигнали навътре чак до крепостта Бурдизон (с. Баба Ески), която също завладели. След това те или срещнали съпротива, или се отказали да продължат похода към Цариград. Обаче походът не останал безрезултатен. Маламир заедно с Исбул се насочил към Филипопол, чийто гръцки гарнизон избягал при приближаването на българските войски. Тогава Исбул и Маламир влезли в преговори с населението на града, което навярно им предало града. Българите, използувайки затрудненото положение на Византия поради арабските войни, присъединили Пловдив към България, както това може да се заключи от надпис № 14, понеже едва ли би могло да се предприеме поход в Беломорието, без да бъде Пловдив в български ръце.

 

Забележително е, че както в надпис № 2, така и тук военните действия на българите се явяват като последица от византийска агресия.

 

Горните събития не са отбелязани от византийските хронисти. Това не е рядко явление във византийските хроники, срв. надпис № 14, а също и Увод, § 59. За тълкуването и възстановяването на надписа вж. още Runciman 292 и сл., Appendix VIII; Lemerle. Philippes 138—139.

 

http://www.promacedo...rg/vb3/vb_1.htm

 

Мало ли - что может быть... В источнике написано, что Енравоту называли также и "воином" - это не обязательно имя личное, а может быть и прозвище, и даже просто указание на род его занятий. При чём же тут Боян к "воину"?

 

Так и есть. Налажали братцы болгарские слависты с очередной реконструкцией. Сперва это (то есть тезис о том, что упоминание Бояна у Феофилакта Охридского - недоразумение в результате увлечённости интерпретациями у болгарских славистов) было лишь предположением. Но в свете цитаты из публикации Бешевлиева - сомнения исчезли: так оно и есть.

Ответить

Фотография Jim Jim 05.08 2016

При чём же тут Боян к "воину"?

Греческого оригинала я не нашёл. Зато нашёл болгарский перевод. 

 

Тут, как мне кажется, все зависит от того, как читать β. В заимствованиях в славянские языки β регулярно передает звук [v] (например, Βασίλεος >Василий). 

Ответить

Фотография andy4675 andy4675 06.08 2016

При чём же тут Боян к "воину"?

Греческого оригинала я не нашёл. Зато нашёл болгарский перевод. 

 

 

 

 

Теперь уже и греческий оригинал найден (в Patrologia Graeca). Выглядит он так (стр. 193-194 по ссылке):

 

Прикрепленный файл  0.GIF   41.39К   0 Количество загрузок:

 

Ο δε Ενραβώτας, ός και Βοϊνος επωνομάζετο...

 

https://books.google...ραβωτᾶς&f=false

Ответить

Фотография Jim Jim 06.08 2016

Ο δε Ενραβώτας, ός και Βοϊνος επωνομάζετο..

При переводе греч.Βοϊνος > болг. Воин.

Ответить

Фотография andy4675 andy4675 06.08 2016

Тут, как мне кажется, все зависит от того, как читать β. В заимствованиях в славянские языки β регулярно передает звук [v] (например, Βασίλεος >Василий). 

 

Византийское вита (β) озвучивалось как русское "в". Это я к тому, что в древнегреческом та же формально буква β (бета) - озвучивалась как русское "б". Но на этом сказ на заканчивается. Потому что в византийской речи по сути буквы "б" не было. Это особенно заметно при переведении на греческий язык иноземных антропонимов, этнонимов и топонимов содержащих букву "б". Например, византийцы именовали Баяна ВайянОс (Βαϊανός), болгар - вУлгарами (Βούλγαροι), Бонифация - Вонифатием, Боэмунда - Воимундом, Белу - Велой. Просто выбора другого не было. К тому же, если говорить конкретно о византийском литературном языке, то речь в литературе преобладала либо древняя в чистом виде (в основном аттический диалект), либо обогащённая античными чертами (аттицизмами). То есть при письме придерживались канонов античного языка (к народной речи начали в литературе обращаться только с 12 века - когда жил и работал Феодор Птохопродром).

 

 

При переводе греч.Βοϊνος > болг. Воин.

Вполне закономерное замечание. Но тут вопрос стоял в другом: не в отождествлении упоминаемого Феофилактом Охридским Βοϊνος с "Воин" (что, в целом, не так нелогично при подобном написаниии), а в его отождествлении с "Боян". Обратите внимание: ударение падает на "и". То есть, слово звучало БоИн или ВоИн. То есть, Βοϊνος=БоИн=БоЯн (и в то же время Βοϊνος=ВоИн=ВОин)? Опять же - следует заметить, что передавался звук я греками совсем иными буквосочетаниями, а не простым ϊ, как предполагает данная интерпретация. Например, в упоминаемом Менандром Протиктором и патриархом Никифором имени Баян (Βαϊανός) этот звук передавался буквосочетанием -ϊα- (Βαϊανός). В иных случаях встречаем буквосочетание -ια- или -ϊγα- (как в различных рукописях Феофана Исповедника, где имя Батбаяна пишется в формах Βατβαιὰν, Βατβαϊγν).

 

Впрочем, у болгар и после их христианизации встречается имя Боян-Баян (например, по Лиутпранду так звали сына царя Симеона в 10 веке). Но было ли это имя наследием славянского субстрата болгарского этноса, или тюркско-финноугорского?

Ответить

Фотография andy4675 andy4675 06.08 2016

Почему нет ни одного венгерского короля с таким именем?

Не знаю почему - но нету. Вообще, одним из этнообразующих народов вошедших в состав европейской нации венгров стал местный паннонский предшествовавший прибытию венгров в эти места субстрат гуннов-авар. У последних имя Баяна - явно засвидетельствовано. В свете этого, меня не удивило бы, если бы у венгров тоже встречалось имя Баян. Но подобного не замечается. По крайней мере в наличных источниках...

 

 

Или волжского булгарина

Ну, это даже не смешно. Имена волжских булгар - наперечёт. То есть их можно на пальце одной руки, наверное, счесть. А то, что, в плане языка, имело место в Волжской Булгарии после монголо-татарского нашествия Батыя - это, конечно, уже татарский язык и именослов, а не древневолжскобулгарский. Что касается булгар на их азовской прародине - то имя Баяна там засвидетельствовано (так звали старшего сына хана Кубрата, Баяна-Батбаяна - он был старшим братом хана Аспаруха).

 

Про эрзян - не знаю. То есть совсем. По-моему, их древний именослов не сохранился. То есть, совсем. Есть ли смысл обсуждать то, о чём нет данных?

Ответить

Фотография Jim Jim 06.08 2016

Вполне закономерное замечание. Но тут вопрос стоял в другом: не в отождествлении упоминаемого Феофилактом Охридским Βοϊνος с "Воин" (что, в целом, не так нелогично при подобном написаниии), а в его отождествлении с "Боян".

Βούλγαροι= вУлгары, но в реальности он болгары. Βοϊνος>Боин> Боян (последнее при наличии фантазии). Боян=бой+ан , при этом  [j]+[a]=[ja]

Ответить

Фотография andy4675 andy4675 25.10 2016

Козьма Пражский 1.9:

 

Пржемысл, достигнув вершины своих дней и установив права и законы, был похищен зятем Цереры 77, которого при жизни почитал как бога. Пржемыслу в княжестве наследовал Незамысл, а когда и его похитила смерть, княжеский жезл получил Мната. Когда ушел из жизни и он, правление делами взял Воен.

 

 

http://www.vostlit.i...framekniga1.htm

 

Речь, если следовать хронологии событий по Козьме Пражскому, идёт о временах за 5 поколений до Борживоя - чешского князя, которого крестил Мефодий. Пять поколений до времён деятельности Мефодия в Моравии - это примерно вторая половина или конец 8 века. Сам Козьма Пражский жил в самом начале 12 века. Следовательно, у славянского племени чехов (западная группа славян) не позднее 1100 года существовало имя, довольно близкое к имени Боян - имя Воён. Что, в свою очередь, напоминает нам имя Воин у болгар - им был Енравота.

Ответить

Фотография Jim Jim 26.10 2016

В разных списках Chronica Boemorum имя записано как Vogen,Wogen,Vogin. 

Ответить

Фотография Gurga Gurga 31.08 2021

Боян=бой+ан

В тюркской интерпретации:

 

Бой_öн,  Бай_ан - первенец (возможно, буквально: старший сын старшей, первой жены)

Ответить